naslovnaGrad Popovača raspisuje Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru Projekta Zaželi- program zapošljavanja žena 'Zlatne žene za zlatnu dob'- FAZA II.

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK
KLASA: 112-01/21-01/05
URBROJ: 2176/16-03/1-21-2
Popovača, 24.08.2021.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II“, broj poziva UP.02.1.1.13, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, te čl. 36. Statuta grada Popovače (Službene novine grada Popovače 6/15, 1/18), Gradonačelnik grada Popovače objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi – program zapošljavanja žena- faza II
“Zlatne žene za zlatnu dob”- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 

________________________________________
1. Poslodavac: grad Popovača
2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme - 12 mjeseci uz probni rok od 3 mjeseca
3. Radno vrijeme:puno radno vrijeme
4. Broj traženih radnica: 30
5. Mjesto rada:područje grada Popovače
6. Podaci o plaći: minimalna plaća
7. Opis poslova:
• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
• pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
• pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava
• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
• drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju, invalidnih osoba

8. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne u nazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
• nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

9. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• presliku osobne iskaznice
• presliku dokaza o završenoj školi
• potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se dokazuje da je osoba u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
• naznaku kojoj skupini iz točke 7. kandidat pripada te priložiti dokaz (npr. žena s invaliditetom-rješenje o invalidnosti).
• vlastoručno potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje
• vlastoručno potpisanu lzjavu o pristanku na prikupljanje i obradu osobnih podataka

NAPOMENA:obrasci prijave na natječaj, izjave o pristanku na osposobljavanje te Izjave o pristanku na prikupljanje i obradu osobnih podataka mogu se preuzeti na stranicama grada www.popovaca.hr ili osobno u gradskoj upravi, Trg grofova Erdodyja 5, Popovača).
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem e-maila:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 044/679-750.
Obveza pohađanja programa osposobljavanja odnosi se na 5 kandidatkinja.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, 44 317 Popovača, putem pošte ili osobno u prostorijama gradske uprave, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom:
Za natječaj – “Projekt “ZAŽELI - faza II – program zapošljavanja žena”
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici grada Popovače: www.popovaca.hr .
Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Gradonačelnik:
Josip Mišković

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:

1. Prijava na Natječaj

2. IZJAVA- suglasnost za obradu osobnih podataka

3. IZJAVA- pristanak na osposobljavanje