naslovnaGrad Popovača objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto- Administrativni djelatnik projekta 'ZAŽELI'- faza II.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I OPĆU UPRAVU
KLASA: 112-01/21-01/06
URBROJ: 2176/16-03/1-21-1
Popovača, 25.08.2021.godine

Na temelju članka 17., 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Upravnog odjela za proračun i opću upravu Grada Popovače raspisuje:

 

OGLAS
za prijem u službu na određeno vrijeme
u Upravni odjel za proračun i opću upravu
Naziv radnog mjesta:
ADMINISTRATIVNI DJELATNIK projekta „Zaželi“- program zapošljavanja žena – faza II
- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 18 mjeseci uz probni rad od tri mjeseca.

Opis poslova:
Administrativni poslovi projekta, organizacija sastanaka članova projektnog tima, vođenje dokumentacije o projektu, svakodnevna koordinacija i komunikacija između svih sudionika projekta, praćenje ispostavljenih računa, evidencija i nadzor nad obavljanjem poslova zaposlenih žena, komunikacija i kontrola krajnjih korisnika, kontrola uspješnosti provedbe, kontrola i analiza dnevnika rada, izrada izvještaja.

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:
- SSS – srednja stručna sprema upravne, ekonomske , trgovačke struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poželjno iskustvo u radu na projektu Zaželi faza I
- poznavanje rada na računalu
- položen vozački ispit B kategorije

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika svjedodžbe)
-uvjerenje o položenom državno stručnom ispitu
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine (potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u evidencijama HZMO-a, ugovor o radu, potvrda poslodavca)
- preslika vozačke dozvole
- uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Postupak provedbe Oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
Na web-stranici Grada Popovače, www.popovaca.hr bit će naveden opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Popovače, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od objave ovog Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Kutina, na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača, s naznakom "Oglas za administrativnog djelatnika projekta „Zaželi“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA:
Ivona Pušić

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA