opcina2Grad Popovača raspisuje Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru Projekta Zaželi- program zapošljavanja žena 'Zlatne žene za zlatnu dob- FAZA III'.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

KLASA: 112-01/23-01/01
URBROJ: 2176/16-03/1-23-1
Popovača, 10.01.2023.
Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.1.1.16.0397 'Zlatne žene za zlatnu dob- faza III' (Kl: 402-01/22-02/176, Urbroj: 524-22-1 od 28.12.2022.) te čl. 36. Statuta grada Popovače (Službene novine grada Popovače 6/15, 1/18, 2/21), gradonačelnik grada Popovače objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zlatne žene za zlatnu dob – faza III“ u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III - radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja grada Popovače da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Popovači, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zlatne žene za zlatnu dob – faza III“, na radno mjesto – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom.

„Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.483.000,00 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).
______________________________________
1. Poslodavac: Grad Popovača
2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme - 6 mjeseci uz probni rok od 2 mjeseca
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Broj traženih radnica: 30
5. Mjesto rada: područje grada Popovače
6. Podaci o plaći: plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu
7. Opis poslova:
• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
• pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
• pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava
• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
• drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju, invalidnih osoba
Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.
8. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
• nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu:HZZ)
• nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
9. Prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice sljedećih teže zapošljivih/ranjivih skupina:
-žene od 50 godina i više
-žene s invaliditetom
-žrtve trgovanja ljudima
-žrtve obiteljskog nasilja
-azilantice
-žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
-liječene ovisnice
-povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
-pripadnice romske nacionalne manjine
-beskućnice.

10. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
-zamolbu
-životopis
-presliku dokaza o završenoj školi
-potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)
-presliku osobne iskaznice (dokaz da je žena od 50 godina i više, dokaz stanovanja na području Grada Popovače)
-popunjenu i vlastoručno potpisanu Izjavu o pristanku na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja i provedbe projekta te izvršavanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0397

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj podskupini ciljne skupine iz točke 9. pripadaju te priložiti odgovarajući dokaz o istom kako slijedi:
• Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
• Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
• Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
• Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
• Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
• Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
• Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
• Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
• Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

NAPOMENA: obrasci prijave na natječaj te Izjave o pristanku na prikupljanje i obradu osobnih podataka mogu se preuzeti na internetskim stranicama Grada: www.popovaca.hr ili osobno u gradskoj upravi (Trg grofova Erdodyja 5, Popovača).
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem e-maila:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 044/679-750.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, 44 317 Popovača, putem pošte ili osobno u prostorijama gradske uprave, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj kuverti, s naznakom:

Za natječaj – “Projekt “ZAŽELI - Program zapošljavanja žena- faza III”

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Grad Popovača zadržava pravo pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovoga natječaja na testiranje i/ili intervju.
Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici grada Popovače: www.popovaca.hr .
Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Gradonačelnik:
Josip Mišković

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:
1. Prijava na Natječaj
2. IZJAVA- suglasnost za obradu osobnih podataka